Na Jazie nr.1 w Przemyślu
Aktualności
Szczęśliwego Nowego Roku 2018!!
Niech Nowy Rok będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań,
 a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów, które każdemu z nas przyniesie radość i satysfakcję!!
Zarząd ROD Na Jazie nr1

Szanowni Działkowicze

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Na Jazie Nr.1” w Przemyślu przypomina o pilnym uregulowaniu zaległych składek członkowskich i opłat ogrodowych - termin minął 30 czerwca- Statut PZD Rozdział X § 143 pkt.1. Za niedotrzymanie terminu opłat będą naliczane odsetki za każdy dzień zwłoki.

Zarząd ROD „ Na Jazie Nr. 1”
PLAN PRACY ROD „ NA JAZIE NR.1 „ 
W PRZEMYŚLU NA 2017 r. 

1. Odbywanie comiesięcznych posiedzeń Zarządu- załatwianie bieżących spraw działkowiczów,
2. Prowadzenie dokumentacji kasowo- rozliczeniowej- okresowe informacje dot. opłacalności składek,
3. Bieżące prowadzenie dokumentacji osobowej użytkowników ogrodów,
4. Podejmowanie uchwał dotyczących ogrodów,
5. Organizacja naprawy drogi dojazdowej do ogrodów przez stawiki / Prezydent miasta, Zarząd Dróg Miejskich /
6. Rozważenie lokalizacji i kosztów budowy studni do czerpania wody dla działkowiczów,
7. Naprawa ogrodzenia bram wjazdowych, oraz furtek,
8. Okresowe spotkania Zarządu z przedstawicielami władz miasta w sprawach ROD „ Na Jazie nr.1”
9. Udział członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w naradach i spotkaniach z Zarządem Okręgu,
10. Okresowe przeglądy działek pod kątem zgodności użytkowania z Regulaminem i estetyki.
11. Podejmowanie wspólnych decyzji ze społecznym komitetem budowy elektryfikacji ogrodów. 
12. Koszenie ciągów komunikacyjnych w ogrodach, 
13. Bieżące prowadzenie strony internetowej ogrodów celem bieżącego informowania działkowiczów o regulaminach ROD o nowinkach dot. ogrodów,
14. Link do strony internetowej ogrodów :www.najazie1.manifo.com 


Prezes ROD Na Jazie Nr.1
Marek Łabuński


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE NA JAZIE1

Odbędzie się w dniu 12 05 2017r w Przemyślu ul.Grodzka 11
1 termin godz.16:00
2 termin godz. 16:30
Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 12.01.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w
znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów
– także na działkach w ROD.
Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym
wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które
są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie
właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez
działkowca dzierżawiona.
Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu
obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na
rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r.
działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których
obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego;50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez
zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do
25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką
krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych;
działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania
zezwolenia organu administracji.
Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r.
złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na
wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r.
decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała
się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla
działkowców przepisy.
Krajowa Rada PZD 
Szczęśliwego Nowego Roku 2017!!

Niech Nowy Rok będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań,
a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów, które każdemu
z nas przyniesie radość i satysfakcję!! Zarząd ROD Na Jazie nr1

Bezdomni na ogródkach
Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy. Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD.

Ogrodowe altany nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk. Można jednak pomóc tym osobom poprzez poinformowanie odpowiednich służb o ich obecności w ROD. Przydatne numery alarmowe: policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, straż miejska - 986.
Kreator strony - przetestuj