Na Jazie nr.1 w Przemyślu
                                                        Uwaga
Od 1 stycznia 2020r nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat:
                                    BNP Paribas Bank Polska. S.A
                                06 1600 1462 1881 2221 1000 0001
Aktualności

W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem
trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą
rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd
PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku
przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji
wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich
rodzin.
Dotyczy to w szczególności:
1) zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2) zachowywania
dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich
jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place
zabaw itp.
3) obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD.
Wiosnato okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna.
Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań,
aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób,
a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.

Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD.
Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy  konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze
telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę.

Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą
na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki
zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności.
Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi
do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych
na niebezpieczeństwo.
Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie
uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba.

KrajowyZarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków
Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

PREZES Eugeniusz KONDRACK
OGŁOSZENIE
ZarząduRodzinnego Ogrodu Działkowego„Na Jazie 1”w Przemyślu
w sprawie opłat ogrodowych w 2021r.

Szanowni Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

    Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

    Zakłóciłoto funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce.
Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokościopłat ogrodowych.

    Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, nie wyznaczył terminów walnych zebrań w 2021 roku. Jednocześnie, kierując się troską utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania RODw 2021r.

      Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r. Mając na uwadze powyższe informujemy, że w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 06 1600 1462 1881 2221 1000 0001
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania w związku z epidemią wirusa Sars-Co V2 Zarząd ROD "Na Jazie 1" pracuje zdalnie.
W dniu 12.08.2019r w godz.12-15 odbędzie się przegląd działek
Zarząd ROD ,,Na Jazie nr.1" zaprasza wszystkich chętnych działkowców do udziału w
akcji Sprzątania drogi dojazdowej do Naszego ogrodu w dniu 10.08.2019r godz.8:00
Zmiany w zarządzie ROD Na Jazie 1 w Przemyślu

Dziękujemy za współpracę poprzedniemu zarządowi.

Skład nowego zarządu:
Marek Łabuński
Tomasz Baran
Bogusław Trojnar
Piotr Seryło
Iwona Rochan
Bezdomni na ogródkach
Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy. Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD.

Ogrodowe altany nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk. Można jednak pomóc tym osobom poprzez poinformowanie odpowiednich służb o ich obecności w ROD. Przydatne numery alarmowe: policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, straż miejska - 986.
.

Szanowni Działkowicze

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Na Jazie Nr.1” w Przemyślu przypomina o pilnym uregulowaniu zaległych składek członkowskich i opłat ogrodowych - termin minął 30 czerwca- Statut PZD Rozdział X § 143 pkt.1. Za niedotrzymanie terminu opłat będą naliczane odsetki za każdy dzień zwłoki.

Zarząd ROD „ Na Jazie Nr. 1”
PLAN PRACY ROD „ NA JAZIE NR.1 „ 
W PRZEMYŚLU NA 2017 r. 

1. Odbywanie comiesięcznych posiedzeń Zarządu- załatwianie bieżących spraw działkowiczów,
2. Prowadzenie dokumentacji kasowo- rozliczeniowej- okresowe informacje dot. opłacalności składek,
3. Bieżące prowadzenie dokumentacji osobowej użytkowników ogrodów,
4. Podejmowanie uchwał dotyczących ogrodów,
5. Organizacja naprawy drogi dojazdowej do ogrodów przez stawiki / Prezydent miasta, Zarząd Dróg Miejskich /
6. Rozważenie lokalizacji i kosztów budowy studni do czerpania wody dla działkowiczów,
7. Naprawa ogrodzenia bram wjazdowych, oraz furtek,
8. Okresowe spotkania Zarządu z przedstawicielami władz miasta w sprawach ROD „ Na Jazie nr.1”
9. Udział członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w naradach i spotkaniach z Zarządem Okręgu,
10. Okresowe przeglądy działek pod kątem zgodności użytkowania z Regulaminem i estetyki.
11. Podejmowanie wspólnych decyzji ze społecznym komitetem budowy elektryfikacji ogrodów. 
12. Koszenie ciągów komunikacyjnych w ogrodach, 
13. Bieżące prowadzenie strony internetowej ogrodów celem bieżącego informowania działkowiczów o regulaminach ROD o nowinkach dot. ogrodów,
14. Link do strony internetowej ogrodów :www.najazie1.manifo.com 


Prezes ROD Na Jazie Nr.1
Marek Łabuński


Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 12.01.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w
znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów
– także na działkach w ROD.
Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym
wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które
są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie
właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez
działkowca dzierżawiona.
Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu
obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na
rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r.
działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których
obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego;50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez
zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do
25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką
krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych;
działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania
zezwolenia organu administracji.
Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r.
złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na
wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r.
decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała
się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla
działkowców przepisy.
Krajowa Rada PZD 

Kreator strony - przetestuj